Thong ke

2 days - 1 night in Village

 • - Ngày khởi hành: Daily
 • - Thời gian: 2 Day
 • - Điểm khởi hành: Ha Noi
 • - Điểm đến: Lai Cai
 • - Phương tiện vận chuyển: Car

Halong Calypso Cruise

 • - Ngày khởi hành: Daily
 • - Thời gian: 2 Days 1 Night / 3 Days 2 Nights
 • - Điểm khởi hành: Ha Noi
 • - Điểm đến: Ha Long
 • - Phương tiện vận chuyển: Car

Paloma Cruise

 • - Ngày khởi hành: Daily
 • - Thời gian: 2 Days 1 Night / 3 Days 2 Nights
 • - Điểm khởi hành: Ha Noi
 • - Điểm đến: Ha Long
 • - Phương tiện vận chuyển: Car

Signature Cruise

 • - Ngày khởi hành: Daily
 • - Thời gian: 2 Days 1 Night / 3 Days 2 Nights
 • - Điểm khởi hành: Ha Noi
 • - Điểm đến: Ha Long
 • - Phương tiện vận chuyển: Car

Indochina Sails

 • - Ngày khởi hành: Daily
 • - Thời gian: 2 Days 1 Night / 3 Days 2 Nights
 • - Điểm khởi hành: Ha Noi
 • - Điểm đến: Ha Long
 • - Phương tiện vận chuyển: Car

Starlight Cruise

 • - Ngày khởi hành: Daily
 • - Thời gian: 2 Days 1 Night / 3 Days 2 Nights
 • - Điểm khởi hành: Ha Noi
 • - Điểm đến: Ha Long
 • - Phương tiện vận chuyển: Car

Valentine Cruises

 • - Ngày khởi hành: Daily
 • - Thời gian: 2 Day 1 Night/ 3 Day 2 Night
 • - Điểm khởi hành: Ha Noi
 • - Điểm đến: Ha Long
 • - Phương tiện vận chuyển: Car

Auco Cruises

 • - Ngày khởi hành: Daily
 • - Thời gian: 3 Day 2 Night
 • - Điểm khởi hành: Ha Noi
 • - Điểm đến: Ha Long
 • - Phương tiện vận chuyển: Car