Thong ke

2 days - 1 night in Village

 • - Ngày khởi hành: Daily
 • - Thời gian: 2 Day
 • - Điểm khởi hành: Ha Noi
 • - Điểm đến: Lai Cai
 • - Phương tiện vận chuyển: Bus

BAI DINH PAGODA - TRANG AN ECO TOURISM (Day Trip)

 • - Ngày khởi hành: Daily
 • - Thời gian: Day
 • - Điểm khởi hành: Ha Noi
 • - Điểm đến: Ninh Binh
 • - Phương tiện vận chuyển: Car

HA NOI CITY TOUR WITH ETHNOLOGY MUSEUM

 • - Ngày khởi hành: Daily
 • - Thời gian: Day
 • - Điểm khởi hành: Ha Noi
 • - Điểm đến: Ha Noi
 • - Phương tiện vận chuyển: Bus

ANCIENT VILLAGES OF DUONG LAM

 • - Ngày khởi hành: Daily
 • - Thời gian: Day
 • - Điểm khởi hành: Ha Noi
 • - Điểm đến: Ha Noi
 • - Phương tiện vận chuyển: Car

DELUXE HA LONG BAY (Day Trip)

 • - Ngày khởi hành: Daily
 • - Thời gian: Day
 • - Điểm khởi hành: Ha Noi
 • - Điểm đến: Ha Long
 • - Phương tiện vận chuyển: Car

HA NOI CITY - BAT TRANG CERAMICS VILLAGE

 • - Ngày khởi hành: Daily
 • - Thời gian: Day
 • - Điểm khởi hành: Ha Noi
 • - Điểm đến: Ha Noi
 • - Phương tiện vận chuyển: Bus

HOA LU - TAM COC - BICH DONG PAGODA (Day Trip)

 • - Ngày khởi hành: Daily
 • - Thời gian: Day
 • - Điểm khởi hành: Ha Noi
 • - Điểm đến: Ninh Binh
 • - Phương tiện vận chuyển: Car

PERFUME PAGODA (Day Trip)

 • - Ngày khởi hành: Daily
 • - Thời gian: Day
 • - Điểm khởi hành: Ha Noi
 • - Điểm đến: Ha noi
 • - Phương tiện vận chuyển: Bus